SARIO Business Day V REGIÓNOCH 2024

Manual

 

Na podujatí  rýchlo a jednoducho spoznáte potenciálnych partnerov, s ktorými môžete nadviazať spoluprácu. Počas B2B časti podujatia budete mať 20 minút na diskusiu s vami vybraným potenciálnym partnerom, podľa časového harmonogramu.

Online registrácia

Zaregistrujte sa online a prezentujte svoj firemný profil.

Vo svojom profile môžete popísať, akú spoluprácu hľadáte a o akých témach by ste chceli rokovať s potenciálnymi obchodnými partnermi.

Váš kooperačný profil bude viditeľný pre ostatných účastníkov na webovej stránke podujatia. Neváhajte a aktualizujte svoj profil kedykoľvek.

Venujte prosím pozornosť kvalitnému vyplneniu profilu, nakoľko bude zverejnený v katalógu účastníkov.

Platobné podmienky

Podmienky účastníka

Každý účastník je povinný sa oboznámiť a súhlasiť s podmienkami GDPR.

 

Predbežné dohodnutie bilaterálnych stretnutí

Približne týždeň pred podujatím môžete požiadať o bilaterálne stretnutia online a budete aj dostávať žiadosti o bilaterálne stretnutia. Je na vás, aby ste sa aktivizovali a identifikovali zodpovedajúcich partnerov. Upozorňujeme, že stretnutia, ktorých sa nechcete zúčastniť, musíte aktívne odmietnuť, inak sú naplánované automaticky.

Ako funguje rezervácia stretnutí:

      • Prihláste sa do svojho profilu
      • Na hornej lište kliknite na „Zoznam účastníkov“
      • Vykonajte výber partnerov a kliknite na vybranú spoločnosť (stlačte modré tlačítko "Podrobnosti")
      • Stlačte zelené tlačidlo „Požiadať o stretnutie“

Bilaterálne stretnutia

Ako fungujú bilaterálne stretnutia :

Na dohadzovacom podujatí sa ľudia stretávajú a pozdravujú vo vysokej rýchlosti. Bilaterálne stretnutia trvajú 20 minút, čo zvyčajne stačí na nadviazanie obchodných spojení. Potom vám časomerač ukáže, koľko času zostáva do vášho stretnutia.

Máte zaregistrovaný kooperačný profil, ktorý sa zobrazí na webovej stránke podujatia. Každý účastník si môže online vybrať stretnutia s inými účastníkmi, s ktorými by chcel osobne hovoriť. (Pozrite si informácie v časti „Ako funguje rezervácia stretnutí“). Pár dní pred podujatím budete mať časový harmonogram vo svojom profile, kde si ho môžete stiahnuť vo formáte PDF, s KOHO KEDY a KDE stretne.

 

 

At the event, you will quickly and easily meet potential partners with whom you can establish cooperation. During the B2B part of the event, you will have 20 minutes to discuss with your chosen potential partner, according to the time schedule.

Online registration

Register online and advertise your company profile.

In your profile, you can describe what kind of cooperation you are looking for and which topics you would like to negotiate with potential business partners.

Your cooperation profile will be visible for other participants on the event web site. Please feel free to update your profile any time.

Please pay attention to fill in your profile in a high quality, as it will be published in the catalogue of participants.

Payment Conditions

Participant Conditions 

Every participant is required to acquaint and consent to the terms of the GDPR.

  

Pre-arranging bilateral meetings

Approximately one week before the event you can request bilateral meetings on-line and will receive bilateral meeting requests. It is up to you to get active and identify matching partners. Please be aware: meetings you don´t wish to attend have to be refused actively, otherwise they are scheduled automatically.

How the booking of meetings works:

  • Sign into your profile
  • On the top bar, click on the "List of participants"
  • Make your selection of partners and click on the selected company (press the blue button "Details“)
  • Press the green button "Request a meeting"  

Bilateral meetings

How do the bilateral meetings work?

At the matchmaking event, people meet and greet at high speed. Bilateral meetings take 20 minutes, which is usually enough to forge business connections. Then the timekeeper will show you how much time left for your meeting.

You are registered with a cooperation profile which will be displayed on the event web site. Each participant can online select meetings with other participants they would like to personally talk to. (See information in “How the booking of meetings works”). A few days before the event you will have the timeschedule in your profile, where you can download it in PDF format, showing WHO he will meet WHEN and WHERE. 

Organiser
Schedule
Registration5th April – 24th May 2024
Booking of B2B meetings25th – 30th May 2024
Event4th June 2024
Details
LanguageEnglish
Costs On-site 70 €
Each additional person 50 €
Partnership 500 €
VenueBanská Bystrica, Slovakia
Bilateral Meetings
Participants68
Meetings145
Participants
sk Slovakia 63
at Austria 1
de Germany 1
fr France 1
gb United Kingdom 1
se Sweden 1